INDEXING AND ADVERTISING


Date of last change (yyyy-mm-dd): 2018.05.18

(English)
Upgrade the pages of your products and services with an index of all words that are longer than three characters (full text searches).
This will allow visitors to easily find details that separate you from competitors.
Words from an index of all words have a web link to sites in the input files (in the descriptions of products and services) where they appear.
In order to be able to see these sites using these web links (keywords), the input files are modified.
The format and content of these input files remains the same as originals, but the functionality is significantly upgraded.
The program satisfactorily indexes files that use the basic HTML syntax and a simple java script structure; for files that are upgraded with advanced web technologies, is less successful.
For words from the index of all words, the program also creates google search phrases that point to the web addresses of the providers.

With our free program, you can easily become an advertising agency, but if you do, the program allows you to significantly expand your business.
Gather descriptions of related products or services from your providers, process them with our program, and publish them online.
Each word in the descriptions is also an integral part of Google search phrases.
Search phrases are targeted at provider websites.
The number of search phrases for each word is limited, but the total number of search phrases for each provider is proportional to the number of descriptions that it has contributed.
The program in the index of all words insert ADs.
These advertisements are 50% completely under the control of the publisher (you), who organize the collection and processing of descriptions of products and services provided by providers, and the other half of the ADs are contributing to me (www.indexadd.com).
These advertisements may also be your source of revenue.
The program reads the publisher's publicity messages from the local disk, while the other half of the advertisements can be downloaded from the web site http://www.indexadd.com.
Demo_02
Download freeware program: lindex_adver_19_163.exe

Descriptions of articles and services are collected in sub-directories and one provider has at least one or more sub-directories.
Even if the provider is single (so we have a self-publisher), it can have several sub-directories.
During the implementation of the program, the program user for each subdirectory must specify the exact URL of the provider.
This web address is used to direct Google search phrases that the program creates for each word in the word index.
If there is only one provider, all Google search phrases will be directed only to it (you).
The program is easy to use and free.
Demo_01
Download freeware program: lindex_adver_19_163.exe


Are you an advertising agency and want to have your own online advertising network?
Our program for indexing product and service descriptions allows you to do so.
Take a look and try it out.
The business model that we offer to you is based on your penetration to excite product and service providers.
You provide them with indexed content descriptions of their products or services.
In addition to the index of all words, the program also creates Google search phrases for each word that are directed to content providers websites.
As a rule, this service is free for both product and service providers and your source of revenue is marketing the entire inventory space created by the program.
For cooperation with interested advertising agencies, we do not have a firm model, so we are very flexible.
Contact us!


(Slovenian)
Nadgradite spletne strani svojih produktov in storitev z indeksom vseh besed, ki so daljše od treh znakov (full text search).
To bo obiskovalcem omogočilo, da zlahka najdejo podrobnosti, ki vas ločijo od konkurentov.
Besede iz indeksa vseh besed imajo spletno povezavo na mesta v vhodnih datotekah (v opisih artiklov in storitev) kjer se pojavljajo.
Da bi bila ta mesta ob uporabi omenjenih spletnih povezavah (ključnih besed) dobro vidna, so vhodne datoteke modificirane.
Oblika in vsebina teh vhodnih datotek ostaja enaka originalom, le funkcionalnost je bistveno nadgrajena.
Program zadovoljivo indeksira datoteke, ki uporabljajo osnovno HTML sintakso in enostavne java script strukture, pri datotekah, ki so nadgrajene z naprednimi spletnimi tehnologijami pa je mnaj uspešen.
Za besede iz indeksa vseh besed program kreira tudi google iskalne stavke, ki kažejo na spletne naslove ponudnikov.

Z našim brezplačnim programom zlahka postanete celo oglaševalska agencija, če pa to že počnete, vam program omogoča bistveno razširitev poslovanja. Od ponudnikov zberite opise sorodnih produktov ali storitev, jih obdelajte z našim programom in objavite na spletu.
Vsaka beseda iz opisov je hkrati tudi sestavni del Google iskalnih stavkov.
Iskalni stavki so usmerjeni na spletna mesta ponudnikov.
Število iskalnih stavkov pri vsaki besedi je sicer omejeno, vendar je skupno število iskalnih stavkov za posameznega ponudnika proporcialno številu opisov, ki jih je prispeval.
Program v indeks vseh besed vriva oglasna sporočila.
Ta oglasna sporočila so 50% povsem pod kontrolo založnika (vas), ki organizirate zbiranje in obdelavo opisov produktov in storitev ponudnikov, drugo polovico oglasov pa prispevamo mi (www.indexadd.com).
Ta oglasna sporočila so lahko tudi vaš vir prihodkov.
Program oglasna sporočila založnika čita z lokalnega diska, drugo polovico oglasnih sporočil pa s spletnega naslova http://www.indexadd.com.
Demo_02
Download freeware program: lindex_adver_19_163.exe

Opisi artiklov in storitev so zbrani v subdirektorijih in en ponudnik ima vsaj enega ali več subdirektorijev.
Tudi v primeru, da je ponudnik en sam (torej imamo samozaložnika) ima ta lahko več subdirektorijev.
Med izvajanjem programa mora uporabnik programa za vsak subdirektorij navesti točen spletni naslov ponudnika.
Ta spletni naslov se uporablja za usmerjanje Google iskalnih stavkov, ki jih program kreira za vsako besedo iz indeksa besed.
Če gre le za enega ponudnika, bodo vsi Google iskalni stavki usmerjeni le nanj (vas).
Program je enostaven za uporabo in brezplačen.
Demo_01
Demo_03
Download freeware program: lindex_adver_19_163.exe

Ste oglaševalska agencija in želite imeti svojo spletno oglaševalsko mrežo?
Naš program za indeksiranje opisov izdelkov in storitev vam to omogoča.
Oglejte si zglede in ga preizkusite.
Poslovni model, ki vam ga ponujamo, sloni na vaši prodornosti, da navdušite ponudnike izdelkov in storitev za sodelovanje.
Ponujate jim indeksirano vsebino opisov njihovih izdelkova ali storitev.
Poleg indeksa vseh besed program kreira tudi Google iskalne stavke za vsako besedo, ki so usmerjeni na spletne strani ponudnikov vsebine.
Praviloma je ta storitev za ponudnike izdelkov in storitev brezplačna, vaš vir prihodkov pa je trženje celotnega oglasnega prostora, ki ga kreira program.
Za sodelovanja z zainteresiranimi oglaševalskimi agencijami nimamo trdno izdelanega modela, zato smo zelo prilagodljivi.
Pišite nam!